Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Physical internet – en vision för framtidens transportsystem

Inom Europa strömmar idag en hel del pengar för forskning och projekt som har med visionen Physical Internet - ett öppet globalt logistiksystem - att göra. – Vi vill hjälpa till att höja kunskapsnivån hos svenska aktörer samtidigt som vi vill granska visionen med Sveriges förutsättningar i åtanke, säger Sofie Vennersten, programansvarig på CLOSER vid Lindholmen Science Park.

Visionen Physical Internet har varit ett ämne på logistikagendan i några år, men konceptet får alltmer uppmärksamhet då det handlar om utvecklingen av hållbara och samverkande godstransporter. CLOSER, som är en nationell arena för samverkan inom transporteffektivitet, ser det som en självklar del i sitt uppdrag att bidra till kunskapsuppbyggnad kring framtidens transportsystem hos både akademi, industri och samhälle.

På Europanivå arbetar teknikplattformen ALICE (Alliance for Logistics Innovation through Collaboration in Europe) för Physical Internet visionen år 2050 och från svenskt håll deltar, förutom CLOSER, bland andra VINNOVA, Volvo, Trafikverket, Chalmers och SP.

Visionen om Physical Internet består av en mängd olika delar som alla tillsammans ska verka för effektivare globala transportflöden. Det kan exempelvis handla om projekt som fokuserar på standardiserade förpackningar, informationsdelning mellan transportörer, nya affärsmodeller eller horisontella samarbeten.

I samarbete med Henrik Sternberg från Lunds tekniska högskola och Magnus Andersson från Viktoria Swedish ICT, med finansiering från Trafikverket, genomförde CLOSER en förstudie om Physical Internet.

På frågan om hur de ser på visionen ur ett svenskt perspektiv, säger Magnus Andersson:
– De olika projekten inom Physical Internet kommer att leva sina egna liv. Det som kommer ut av respektive projekt måste värderas i sig självt och vissa av resultaten kommer säkert att vara fullt rimliga och väldigt bra medan vissa andra kommer att vara mindre bra. Så är det ju med forskning, det är inte allt som är applicerbart direkt. 

Nicklas Blidberg, projektledare på CLOSER, ser också att det finns en intressant potential, men att man bör vara medveten om att det är en vision, så naturligt har vissa delar större potential för svensk industri medan andra delar i stort kommer vara omöjliga att lyckas med.
– Ökade horisontella samarbeten, t ex samtransporter mellan olika företag för att uppnå bättre fyllnadsgrad, är absolut ett område som är värt att fokusera på. Ett helt standardiserat förpackningssystem för alla typer av gods kan vi däremot se tydliga svårigheter med. I Sverige har vi dessutom en stor obalans i våra norr- och sydgående transportflöden, en förutsättning som inte är lika påtaglig i andra länder i Europa– olika länder har helt enkelt olika förutsättningar.

Henrik Sternberg nämner också han att man får se på de olika delarna i den totala visionen.
Physical Internet är ju en sammansättning av komponenter som i sig själva kan vara bra. Ett projekt som knyter an, CLOSER Starfish (om horisontella samarbeten med syftet att undersöka hur företag kan utnyttja existerande och tillgänglig infrastruktur mer effektivt), är en rapport som vi gärna slår ett slag för.

– Och automation, när det är lönsamt, är bra för företag. De flesta terminaler idag har en ganska låg automatiseringsgrad och det gör ju också att det blir dyrt att lasta om. Vi vet att de flesta omlastningar sker på natten och det gör just att om vi kan skapa effektivare omlastningar så skapar det förutsättning för högre fyllnadsgrad och effektivare flöden. Där kan ju automation vara ett sätt att göra det på, men det är ju ett jättestort område i sig självt. 

Magnus och Henrik nämner också vikten av en neutral aktör inom ämnen där motstridiga röster gör sig hörda. De säger att det är viktigt med CLOSERS roll och kompetens att matcha rätt personer med varandra för att skapa dynamiska projekt och förmåga att se på frågor ur olika perspektiv.

Den 10-11 januari är det dags för Transportforum i Linköping, och då kommer både Nicklas och Henrik att vara på plats för att prata om Physical Internet. Så passa på att lära mer om detta komplexa ämne då om du har möjlighet:

Session 36: Musikalen, Konsert & Kongress, kl. 15.30-17.00, tisdagen den 10 januari
Logistik för konkurrenskraft (uppföljning av tidigare års sessioner)

Ordförande: Karolina Boholm, Skogsindustrierna

  • Horisontell samverkan, Per Bondemark, Näringslivets transportråd/SSAB
  • Physical internet – fantasier eller möjligheter? Nicklas Blidberg, CLOSER och Henrik Sternberg, Lunds tekniska högskola
  • Snabbare teknikspridning för grönare logistik, Maria Huge-Brodin, Linköpings universitet
  • Hållbara logistikinnovationer – finns det och vad är det? Maria Björklund, Linköpings universitet