Hoppa till huvudinnehåll

Off-Peak transporter - ett val som är bra för miljön

måndag, november 14, 2022

HITS har fokuserat på transporter i städer. Ett fokusområde har varit Off-peak transporter. Elektrifiering av fordonen möjliggör nattleveranser i och med att ljudnivåerna går ner.  Transportörerna ökar sin leveransprecision när de kör ut godset off peak, vilket är ett viktigt kundvärde, men om kunden inte vill ha godset dessa tider? vad blir det kvar av kundvärdet då?  Kan man lösa detta på ett sätt så både kund och transportör vinner på att godset kommer under natten?

HAVI

Foto: Havi

Studier visar att transporteffektiviteten i tid kan minskas med upp till 40 procent när en distributionslastbil levererar under den tiden på dygnet när det är som minst trafikerat - så kallat off peak leveranser. För staden så blir det också positiva effekter i att antalet lastbilar som cirkulerar och skapar trafikstockning på stadens gator minskar.

Nattleveranser passar inte alla

Resultatet av testerna inom HITS visar att få mottagare vill ha leveranser nattetid. Förvaringsutrymme, personalkostnader och säkerhet är några av förklaringarna. Dessutom har varje leveranspunkt egna utmaningar - vad det gäller det fysiska förutsättningarna och buller, vilket i sin tur kan ha stor påverkan på om Off Peak är lämpligt eller ej. Verksamheter som kontrollerar hela varukedjan som till exempel större matvarukedjor med egna butiker och lager återvinningsdepåer, är det en lätt omställning.  

Är mottagaren istället en mottagande verksamhet som köpt varor har verksamheter som har personal på plats nattetid, såsom hotell, sjukhus så är det också lättare men oftast är det inte upp till transportörerna att bestämma när godset ska levereras. Detta regleras oftast i kontraktet mellan säljande och mottagande part.  De hållbarhets vinter som görs i transporten är ofta okända för de som säljer godset. 

Digitalisering kan stötta i omställningen

— Inom HITS har vi studerat hur digitalisering av leveranskedjan kan ske och vilka steg i denna digitalisering som skapar ett värde och för vem.  Målsättningen har varit att förstå hur mottagandet av gods kan göras obemannat. Om mottagandet är obemannat så skapas nya kundnyttor på mottagarsidan – förutsatt att de upplever att de har förtroende för processen, säger Elisabeth Hörnfeldt, projektledare för HITS, Scania Group

I projektet har Scania, HAVI och LogTrade tillsammans med McDonalds jobbat fram ett koncept som går ut på att HAVI ska kunna leverera gods i centrala Stockholm utan att mottagaren behöver ha personal på plats. HAVI har fordon, en PlugIn hybridlastbil från Scania, bemannad med två personer som kör och levererar godset. LogTrade har försett fordon, gods och leveranspapper med digitala nycklar, som gör att fordon och gods följs kontinuerligt via GPS och skickar signaler till mottagaren att leverans är på väg. Väl framme identifieras godset och att det är på rätt ställe, i rätt tid och med rätt leverantör. Två dörrar låses upp med en engångskod och väl inne ställs godset på förberedda platser. Dessa har personalen iordningställt innan de lämnade lokalen.

Viktigaste förutsättningarna har visat sig vara säkerhetsfrågor och kvalitets frågor. Till exempel att det är rätt bud som levererar rätt gods, att kylkedjor varit intakta och att det finns smarta lås. Med andra ord så behövs det olika typer av verifieringar och kvittenser.  En annan viktig faktor som skapar mervärde är att ha kontroll på  avvikelsehantering, vilket kan uppnås om det finns en spårbarhet och transparens i var godset befinner sig.

Off-peak är bra för miljön – men kräver samhällsinsatser

Om samhället vill minska trängseln i städerna och tillåta leveranser utanför rusningstider måste frågan om att nuvarande regler uppdateras och tas på allvar.  Att en stad inför regler mot nattleveranser så påverkar det regelverket långt utanför sina egen stadsgräns, då företag ofta skriver in dessa krav i sina avtal som ej är lokala utan oftast gäller för hela landet.

Skälen till regleringar är att traditionell distribution av gods nattetid inte klarar bullerkraven. Elektrifiering av fordonen löser många bullerproblem, men inte alla. Rullburar, pallar och annan hanteringsutrustning kan också bullra och skapa problem för boende i området och måste hanteras. De andra vinsterna som staden får genom att gods kan levereras in betydligt effektivare och minskad trängsel är minskad klimat påverkan och bättre luftkvalitet. Det här är faktorer som borde vara en morot för samhället att ända sina lagkrav och införa lättnader för de som vill köra off peak med moderna och tysta fordon.

Nästa steg handlar om att förstå förutsättningarna att skala upp detta till fler aktörer. Fram till nu har vinsterna visat sig framför allt i innerstadsmiljö men i nästa steg kommer vi utforska nya samhällsvärden det kan ha i förortsmiljöer. Där det framförallt den mottagande verksamheten som gör vinsterna av att inte få sitt gods under tiden då de har sin verksamhet. Exempel på detta är skolor, daghem och andra vårdinrättningar.

Det finns även potential att koppla ihop off peak med geofensing som teknik för att säkerhetsställa lagefterlevnad och skydd av känsliga miljöer.