Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Nytt projekt ska underlätta horisontella samarbeten

Horisontella samarbeten ger positiva effekter på både kostnader för företagen och miljön, varför ser vi inte fler samarbeten? Denna fråga ställer sig projektdeltagarna i det nya projektet “Horisontella samarbeten för ökad transporteffektivitet”.

– Horisontella samarbeten kan ge stora positiva effekter på bland annat miljö och de enskilda företagens kostnader för transporter. Det vi ska titta på i projektet är delvis affärsmodeller för horisontellt samarbete; exempelvis vilken flexibilitet i transportupplägg som kan behövas och hur eventuella vinster kan fördelas. Från den tekniska sidan kommer vi att besvara frågeställningar rörande vilka konsekvenser och risker som kommer med att blanda gods, och vi kommer även att titta närmare på vilka tekniska lösningar som krävs för att exempelvis möjliggöra en överflyttning från väg till järnväg, säger Sandra Nordahl, projektledare på CLOSER och Trafikverket.
 
Utifrån ett verkligt fall har projektet som mål att ta fram och föreslå generaliserbara lösningar för att överbrygga olika hinder för horisontella samarbeten. Det verkliga fallet kommer att utgå från ett nytt potentiellt horisontellt samarbete mellan SSAB och ICA som med stöd av Hector Rail, ska undersöka möjligheterna till samlastning på sträckan Borlänge-Luleå. Grundidén är att samlastningen ska ske på järnväg på den lediga kapacitet som finns kopplat till SSABs befintliga tåglägen. ICA använder idag vägtransporter för att transportera gods till Umeå och om en överflyttning av hela ICAs godsflöde, som ett resultat av projektet, skulle kunna ske i framtiden, skulle detta innebära en avlastning med cirka 9 000 trailers per år för vägsystemet. 
 
– Det finns stor potential för utveckling av horisontella samarbeten mellan olika flödeskedjor, vilket sänker transportkostnader och ökar hållbarheten. Detta projekt är ett viktigt steg för att hitta generaliserbara lösningar som underlättar för nya initiativ till samarbeten, säger Per Bondemark, vice VD på SSAB samt ordförande i Näringslivets Transportråd.
 
Projektet pågår till 2017-12-15 och finansieras av Trafikverkets forsknings- och innovationsportfölj. Projektdeltagare är SSAB, ICA, Hector Rail, Trafikverket, RISE, VTG och CLOSER.