Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Nätverkshantering i realtid och ökad hastighet för godståg

FR8HUB är ett underprojekt till EU:s forskningsprogram Shift2Rail med syfte att arbeta med teknisk utveckling för europeisk järnväg och hur dessa strategiskt kan implementeras i tågindustrin. FR8HUB avslutas i vinter och de teknologier som tagits fram kommer att presenteras under Shift2rail Innovation Days i oktober 2020.

I FR8HUB ingår åtta arbetspaket (WP). Fokus för arbetspaket tre är att utveckla metoder för förbättrad interaktion mellan nätverk och bangård samt utvärdera effekten för linjekapaciteten. Målet har varit att genom demonstrationer visa effekterna av:

  • Förbättrad trafikstyrning genom bättre samverkan mellan linje och gård
  • Ökad godshastighet och dess effekter på totalt ökad kapacitet, punktlighet och reducerad restid för både person- och godståg.

Optimering av ett tåg

I den senaste rapporten för arbetspaket tre beskrivs resultaten. Det första undersöker hur en ytterligare tågväg kan skapas och anpassas till en befintlig tidtabell på sträckan Malmö – Hallsberg. Eftersom en tidtabell kan vara färdig lång tid före att den börjat gälla så finns ett behov av att kunna möjliggöra för att lägga in ett nytt tåg på sträckan närmare det operativa läget eller i realtid. Dock blir det viktigt att minimera risken för att den nya tågvägen påverkar den befintliga trafiken och för att möjliggöra detta har algoritmer utvecklats.

Linköping Universitet har utvecklat en algoritm som tar hänsyn till dels tågets behov av tidtabellstid dvs. tågläget, och dels tåglägets påverkan på andra tåg och systemets robusthet.

Optimering av flera tåg

Det händer ofta att den planerade och verkliga avgången för godståg skiljs åt vilket leder till att försenade tåg kan störa den övriga trafiken och minska kapaciteten på transportsträckan. Det andra scenariot behandlar därför olika trafikledningsscenarier och omplanering av godståg. Här undersöks hur godståg kan omplaneras för att minimera störning av övrig trafik men även hur förutsägbarheten för avgångarna från bangården kan öka.

En teknik som ska underlätta för omplaneringen är en så kallad Timetable Viewer, som är utvecklad av KTH i samarbete med Indra, en spansk systemleverantör. Tekniken går ut på att användaren identifierar tåg som kommer att bli försenade och anger en ny tid för tidigast möjliga avgång från bangården. Med denna information kan en ny optimerad tidtabell tas fram sådan att avvikelsen från den ursprungliga tidtabellen minimeras. Ett nytt förslag visas sedan för användaren via Timetable Viewer.

Högre hastighet på godståg ökar kapaciteten

I det sista scenariot undersöks hur en högre hastighet hos godståg kan öka kapaciteten på linjer med blandad trafik, för person och gods, genom att på så sätt harmonisera trafiken där persontågen vanligtvis kör med en högre hastighet. I detta arbetspaket tittar man på två sätt att möjliggöra ökad hastighet på. Det första fallet innebär att godstågen kör enligt deras vanliga tidtabell men ökar hastighet vid försening för att möjliggöra en ökad stabilitet i tidtabellen. I det andra fallet undersöker man istället effekten av att godstågen ökar sin hastighet vid alla tillfällen som spårhastigheten tillåter detta.

Sträckan Karlsruhe – Basel i Tyskland studerades med mjukvaran Railsys samt analytiska beräkningsmetoder för kapacitet. Simuleringarna visar att metoden att använda den vanliga hastigheten för godståg i tidtabellen, men samtidigt ha spår i vissa områden där godstågen kan köra snabbare var mest lovande. 

- Forskningen i FR8HUB WP3 har gett oss kunskap om hur vi genom beslutsstöd och simulering kan förbättra tågplanerna, samt få tågplanerna mer anpassade efter godstrafikens behov. Forskningen är också viktig för att få en bättre koppling mellan bangårdar/terminaler och järnvägsnätet, säger Magnus Wahlborg, Trafikverket, som varit projektledare för WP3.

Den 22-23 oktober anordnars Shift2Rail Innovation Days. Eventet bjuder på en chans att se hur långt arbtet för att stärka den europeiska järnvägen har kommit.​

Läs mer och anmäl dig här

Fakta
Shift2Rail är ett forskningsprogram inom ett av EUs ramprogram där tågindustrin, myndigheter och forskningen samlats för att ta ett helhetsgrepp om järnvägens utveckling i Europa. Målet är att på ett hållbart sätt stärka den europeiska industrin och att utveckla ett gemensamt järnvägssystem för att möta morgondagens transportbehov. I projektet FR8HUB ingår partners från Italien, Spanien, Sverige och Tyskland.