Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Multimodal informationsdelning för effektivare logistikkedjor

Ökad delning av information och data mellan olika aktörer och transportslag i industriella transportflöden kan ge stora vinningar i effektivare logistikkedjor. Genom att dela logistikdata skapas möjligheter för ett ökat kapacitetsutnyttjande, vilket kan sänka kostnader och samtidigt minska transporternas påverkan på miljön.

Hur förutsättningarna för multimodal informationsdelning i transportsflödena ser ut och vilka hinder och möjligheter som påverkar resultatet, är grunden till den uppstartade genomförbarhetsstudien ”Multimodal Informationsdelning” som leds av samverkansprogrammet CLOSER vid Lindholmen Science Park.

Studien drivs med en s.k. Bottom-up-approach där två specifika transportflöden har kartlagts utifrån dagens informationsflöden; från tillverkning, till mottagare med export via Gävle hamn. Varuägarna som driver flödena är Sandvik AB och SSAB som idag använder sig av en kombination av väg-, järnvägs- och sjötransport för att nå ut med sina varor på världsmarknaden.

Resultat av kartläggningen visar på identifierade luckor i informationsdelning mellan de involverade aktörer som stödjer Sandvik respektive SSAB i dess export. För att fylla dessa informationsluckor tas en prototyp för en öppen systemplattform fram, vars syfte är att underlätta delning av relevant och korrekt data mellan samtliga intressenter i logistikkedjan.

Samarbete nödvändigt för att utforma en gemensam affärsmodell

En potentiell ”deal-breaker” som kan möjliggöra framtida utveckling och implementering för en informationsdelningstjänst ligger i att finna en fungerande gemensam affärsmodell. Ska affärsmodellen fungera måste den visa på en vinst för samtliga intressenter, samtidigt som initiala utvecklingskostnader och inte minst kostnaden för att driva tjänsten ska ha kostnadstäckning.

Den 5 april anordnades en workshop med syfte att diskutera och finna svar på just denna fråga - om det finns en möjlig affärsmodell som kan möta de gemensamma kraven från de involverade aktörerna. Under workshopen deltog majoriteten av de involverade intressenterna för de två kartlagda logistikflödena. Under dagen diskuterades även de frustrationer som uppstår vid brist av information samt hur ny teknik och bättre samarbete kan avhjälpa och stödja ett effektivare framtida flöde.

Projektet är en del av samverkansprogrammet Nästa generations resor och transporter och finansieras till delar av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, inom ramen för Drive Sweden. Projektets deltagare består av Sandvik AB, Ericsson AB, Trafikverket, Sjöfartsverket, RISE och CLOSER. Därutöver ingår SSAB och Gävle Hamn som referenspartners till projektet.