Hoppa till huvudinnehåll

Logistik inte bara transporter

fredag, november 19, 2021

HITS-projektet har djupdykt i problematiken kring transporter i städer, bland annat Off-peak transporter. Transportörerna ökar sin leveransprecision när de kör ut godset Off-peak, vilket är ett viktigt kundvärde, men om kunden inte vill ha godset dessa tider, vad blir det kvar av kundvärdet då?  Kan man lösa detta på ett sätt så båda parter vinner på att godset kommer nattetid?

Lastbil levererar nattetid

Bild: Scania

Tidigare studier har visat att transporteffektiviteten i tid kan minskas med 30 procent när en distributionslastbil, som i teorin kan ersätta 5 skåpbilar, levererar utanför rusningstid. Drivs fordonet dessutom av el och därmed går tyst öppnas möjligheten för leveranser även på nätterna och därmed minskar trafikpåverkan i rusningstrafik betydligt.

Nattleveranser passar inte alla

Få mottagare vill ha leveranser nattetid. Förvaringsutrymme, personalkostnader och säkerhet är några av förklaringarna. Det blir mindre tidseffektivt för de som ska ta emot godset om de inte har andra uppdrag vid dessa tidpunkter. Dessutom har varje leveranspunkt sina egna utmaningar vad det gäller fysiska förutsättningar och buller. Faktorer som i sin tur kan ha stor påverkan på om Off-peak är lämpligt eller inte. Verksamheter som kontrollerar hela varukedjan, som till exempel större matvarukedjor med egna anläggningar eller verksamheter som har personal på plats nattetid, tex. hotell, sjukhus och vissa restauranter, är lämpliga att starta med.

Digitalisering kan skapa värde

HITS har studerat hur digitalisering av leveranskedjan kan ske och vilka steg i denna digitalisering som skapar värde - och för vem. Målsättningen har varit att förstå hur mottagandet av gods kan göras utan personal på plats. Ett obemannat mottagande skapar nya kundnyttor på mottagarsidan, förutsatt att mottagarna upplever att de har förtroende för processen. Viktigaste förutsättningarna har visat sig vara säkerhetsfrågor och kvalitetsfrågor. Till exempel att det är rätt bud som levererar rätt gods, att kylkedjor varit intakta och att det finns smarta lås. Med andra ord så behövs det olika typer av verifieringar och kvittenser.  Ytterligare en viktig faktor som skapar mervärde är att ha kontroll på avvikelsehantering. Den kan uppnås om det finns en spårbarhet och transparens i var godset befinner sig.

Off-peak är bra för miljön – men kräver samhällsinsatser 

Om samhället vill minska trängseln i städerna och tillåta leveranser utanför rusningstid måste frågan om nuvarande regler uppdateras och tas på allvar. När en stad inför regler mot nattleveranser så påverkar det långt utanför stadens egna stadsgräns, då företag ofta skriver in dessa krav i sina avtal. Avtal som oftast gäller för hela landet.

Omoderna regler bör uppdateras

Skälen till regleringar är att traditionell distribution av gods nattetid inte klarar bullerkraven. Elektrifiering av fordonen löser många bullerproblem, men inte alla. Rullburar, pallar och annan hanteringsutrustning kan också bullra och skapa problem för boende i området och måste hanteras. Andra vinster som staden får är effektivare leveranser med minskad trängsel  som följd, minskad klimatpåverkan och bättre luftkvalitet. Faktorer som borde vara en morot för samhället att ända sina lagkrav och införa lättnader för de som vill köra Off-peak med moderna och tysta fordon.

HITS 2024 projektledsleds av Scania och projektkoordinator är CLOSER.