Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

En systemtjänst som ska skapa tillförlit inom logistikbranschen

Logistikaktörer står inför utmaningar i att säkra och förbättra effektiviteten i logistikkedjan. Bristande transparens och tillförlitlighet är två faktorer som skapar frågor angående var lasten befinner sig och hur den hanteras under transporten samt om lasten kommer fram i tid och i rätt skick. Detta har skapat ett behov av bättre samarbete mellan aktörer i logistikbranschen. Detta med mål om fullständig tillit i hela kedjan.

- Att kunna ha en global plattform såsom Internet of Logistics, där alla berörda parter kan ta del av den data de behöver kommer vara helt avgörande för oss och våra kunder framöver, säger Peter Pantzar, Geodis. 

I en intervju med Peter Pantzar, Geodis och Anders Rystedt, Sandvik får vi reda på varför en logistiklösning, som den som tas fram inom ramen av Multimodal informationsdelning (MMID), behövs men också hur de ser på framtiden om och när den blir verklighet.  

För både Geodis och Sandvik är pålitlighet oerhört viktigt för deras affärsverksamhet och logistiken har fram till idag inte varit det i den utsträckning som behövs. De systemstöd som både transportörer och transportköpare har i dagsläget är antingen analoga och/eller avskilda från varandra.

- Vi har försökt i många år och nästan gett upp i strävan efter att hitta ett system som fungerar för oss, våra logistik leverantörer och kunder. Men så kom MMID och det gör att vi ser mycket ljust på framtiden! förklarar Rystedt.

- Jag tror verkligen vi kommer se att flera olika delar av speditionsbranschen kommer kunna använda sig av detta system! Uttrycker Pantzar. 

Syftet med projektet MMID är framförallt att kartlägga den informationsbrist som finns i logistikbranschen och på så vis undvika den osäkerhet som finns idag gällande leveranser. Men också att digitalisera informationen som kommer in, bearbetas och distribueras mellan aktörer. Detta  ger effektiva förutsättningar för att dela information mellan olika organisationer på ett säkert sätt. Och det senare genom att koppla samman Sandvik, Geodis och RoadCargo via Internet of Logistics, men också att se över möjligheterna att koppla på fler aktörer. 

- Även om vi är ett stort företag i Sverige så är vi en liten varuägare i en hamn som Hamburg, där vi inte har några möjligheter att ifrågasätta systemet, men med ett system som detta så skulle vi, till skillnad från tidigare, kunna veta vart containern är, när den skall skeppas, om den är kvar i hamn, är försenad eller på väg till kund, säger Rystedt. 

Rystedt lyfter även att systemet kommer att göra att det är möjligt att planera leveranser på ett helt nytt sätt, speciellt för Road Cargo som är det åkeri som sköter in- och uttransporter från Sandviks anläggning.

Rystedt förklarar vidare att problemet i dagsläget kan det vara att det är upp till sju veckor som Sandvik inte vet om containern lämnat hamn, eller om den kommit iväg, då en skeppning från Hamburg till Japan, som är en vanlig sträcka för dem, tar så pass lång tid, och den information som de får endast är slutgiltig leverans till kund. 

En del av lösningen som testas inom ramen för projektet är att placera och sammankoppla kameror i hamnarna med Internet of Logistiscs, så kameran (filmar) registrerar en kod eller ett nummer på containern. Denna data registreras därefter i systemet och containern går sedan att spåra på väg till sin slutdestination. 

- Att ha sensorer i hamnarna som registrerar ankomst och avgång av gods skulle göra att tillförlitligheten skulle öka oerhört. Då kan vi som logistikaktör inte bara se när det lämnat hamn men även förutse när containern kommer att vara på plats hos kund, säger Pantzar. 

- Kameran är en nyckel för att lösa väldigt många problem, speciellt för Road Cargo. Direkt när kameran har filmat sträckkoden omvandlas informationen till data, som tas tillvara i Ericssons system. Och med ett system som Internet of Logistics så kommer chaufförer globalt kunna ha tillgång till all samlad data i en och samma applikation, vilket är fantastiskt, berättar Rystedt. 

Det Rystedt förklarar gäller både normalstora hamnar som Gävle eller för stora omlastningshamnar som Hamburg. 

Rystedt berätta att han är positivt överraskad över att se att förflyttningen från analoga data till denna systemtjänst sker utan större problem. Han var helt säker på att det skulle uppstå mer motstånd. 

- Det känns som en framkomlig väg, både för att systemet inte är så komplicerat men också att det i dagsläget inte är kopplat några större kostnader till överflyttningen. Dessutom kan nya aktörer ansluta väldigt lätt, fortsätter Rystedt. 

Projektinformation Fas 2
Tid: December 2018 – februari 2020
Budget: 3,75 msek (varav 50 % finansierat via VINNOVA)
Partners: Sandvik, Geodis, Ericsson, Trafikverket, Sjöfartsverket, RISE och CLOSER