Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Digitalt uppkopplad logistik - nyckeln till effektivare godstransportsystem

Ökad digitalisering och uppkoppling inom logistik samt övergången till förnyelsebara bränslen för godstransporter är utgångspunkterna för de genomförbarhetsstudier som nu har avslutats inom ramen för regeringens samverkansprogram för Nästa generations resor och transporter.

Transportbranschen står inför två stora paradigmskiften, dels digitalisering och uppkoppling av fordon och infrastruktur som skapar nya typer av lösningar och tjänster för mer effektiva processer i godstransportsystemet och ökad automation, och dels inför omställningen till fossiloberoende energikällor. Digitalt uppkopplad logistik är en nyckel för att åstadkomma effektivare godstransportsystem och omställningen till mer klimatsmarta energikällor för godstransporter är en förutsättning för att uppnå miljö- och energipolitiska mål.

Detta har varit bakgrunden till de fem genomförbarhetsstudier som pågått mellan december 2017 och augusti 2018 tillsammans med det påbörjade arbetet med att etablera en strategisk arbetsgrupp för Digitaliserad och Uppkopplad logistik. Det finns stor potential men samtidigt många utmaningar som måste adresseras vilket har föranlett detta samverkansinitiativ som har utgått från de behov och den drivkraft som finns inom näringsliv, akademi och offentlig sektor för att skapa mer effektiva och hållbara försörjningskedjor.

- Genomförbarhetsstudierna har inkluderat allt från logistikupplägg för elektrifierade godsfordon och standardiserade gränssnitt för digitaliserad informationsdelning i försörjningskedjor till autonom lastning och lossning av lastbärare, säger Hannes Lindkvist, projektledare på CLOSER. Satsningen har påvisat ett engagemang att driva på utvecklingen inom flera områden där det långsiktiga målet har varit att komma närmare implementering, fortsätter Hannes.

Flera av projekten planeras nu att gå in i nästa fas där koncepten testas och valideras för att kunna påvisa de effekter och potential som uppskattats i genomförbarhetsstudierna. Samtidigt fortgår arbetet med den strategiska arbetsgruppen inom Digitaliserad och Uppkopplad Logistik som har utformats och etablerats under våren där nya initiativ och samverkansprojekt beräknas uppkomma.

Vi ser att den etablerade arbetsgruppen för strategisk samverkan inom Digitaliserad och Uppkopplad Logistik kan identifiera behov och möjligheter där samverkan bidrar till ökad transporteffektivitet samt möter de förändrade handlingsmönster och kund- och konsumentkrav kopplat till ökad transparens, kvalitet och hållbarhet, säger Lina Olsson, projektledare på CLOSER.

Läs mer om de olika genomförbarhetsstudierna på länkarna nedan.

Hela satsningen har varit en del av regeringens samverkansprogram Nästa generations resor och transporter och finansierats till hälften av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, inom ramen för Drive Sweden. Regeringen pekar genom samverkansprogrammen ut fem svenska styrkeområden där vi tillsammans med partners investerar i framtiden. Det handlar om nya sätt att resa, bo, göra affärer, leva, kommunicera och tillvarata och bevara jordens resurser och ekosystem.

Sverige behöver ett mer transporteffektivt samhälle där transporterna används smartare och med mer resurseffektiva fordon. Samverkansprogrammet Nästa generations resor och transporter inkluderar alla färdsätt och har ett övergripande perspektiv där alla trafikslag samverkar för att lösa kvinnors och mäns resor och behov av transporter av gods. Totalt har satsningen omfattat 11,7 miljoner kronor och har totalt inkluderat 28 projektdeltagare från både näringsliv, akademi och offentlig sektor.

För mer information:
Hannes Lindkvist
Projektledare, CLOSER
hannes.lindkvist@lindholmen.se

Länk till:
Genomförbarhetsstudier för digitalisering av logistikkedjor
Logistiklösningar som påskyndar övergången till en hållbar transportsektor