Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Det går att effektivisera långväga godstransporter - Vi ska förbättra inte begränsa!

– Vi ska inte begränsa möjligheterna att effektivt förflytta gods – vi ska finna vägar för att bättre utnyttja varje enskilt trafikslags fördelar för att hantera rätt uppgift i transportsystemet. Det säger Kristoffer Skjutare, ansvarig för temaområdet Multimodala lösningar inom CLOSER, den nationella samverkansplattformen för hållbara godstransportlösningar.

Multimodala lösningar handlar om att effektivisera långväga transporter. Förarbetet inför starten av temaområdet inleddes under mars 2019.  

Vi ställde några frågor till Kristoffer Skjutare.

Vilken är huvuduppgiften med temaområdet Multimodala lösningar?
- Att stödja omställningen av transport- och logistiksektorn för att minska den negativa påverkan som långväga transporter idag skapar för samhället.  Genom att bygga kunskap och demonstrera nya lösningar, där det finns konkreta behov bland aktörer i branschen, så kan vi möjliggöra ett effektivare utnyttjande av befintlig infrastruktur och dra fördel av respektive trafikslag unika fördelar.. På det sättet minskar påverkan på samhället.

Kommer vi att få färre transporter?
- Vi ska inte begränsa möjligheterna att effektivt förflytta gods – vi ska finna vägar för att bättre utnyttja varje enskilt trafikslags fördelar för att hantera rätt uppgift i transportsystemet.

Motiven för en överflyttning till järnväg och sjöfart har ju varit kända länge, samtidigt som andelen vägtransporter över längre sträckor ökat. Hur ska den här förändringen nu kunna genomföras?
- Nyckeln ligger i samarbete och kommunikation. Vi på CLOSER tar nu ett initiativ och kraftsamlar aktörer inom näringsliv, akademi och från myndigheter att gemensamt diskutera utmaningar och driva kunskap och tester som krävs för att få till en förändring.  Konkreta tester och demonstrationer skapar engagemang och konkreta resultat som kan påverka myndigheter och näringslivet att ta genomtänkta val som bidrar till en ökat hållbar, resurseffektiv transportsektor.

Finns det inte en risk att något eller några trafikslag gynnas i ett sådant här arbete?
- Grundtanken är att inget trafikslag i sig ska utelämnas i strävan efter att effektivisera transportnätverket. Genom ständiga förbättringar och utveckling ska samtliga trafikslag bli mer effektiva och hållbara givet det användningsområde de kan ses som bäst lämpade för. Varje enskilt trafikslag bör ses som en verktygslåda där det bäst lämpade ska användas för rätt uppgift i transportkedjan. Och beroende på tillgång till infrastruktur och tillgänglig kapacitet i terminaler kan olika kombinationer krävas. 

Hur ser arbetet med att starta temaområdet ut?
- Vi genomförde förarbeten i mars 2019. Då bjöd vi in en referensgrupp av aktörer för en initial diskussion kring inriktning och mål för arbete under 2019 men även med perspektiv mot kommande år.

- Under våren genomför vi djupintervjuer med ett antal aktörer från branschen. Tanken är att samla erfarenheter kring de utmaningar som begränsar multimodala transportlösningar och att skapa en bild över områden där behovet av innovation samt test- och demonstrationsaktiviteter ses som mest aktuellt i det kortare perspektivet. 

Hur ser du det övergripande målet?
- Att finna svar på hur kombinationer av ny teknik, digitalisering, nya affärsmodeller och samarbeten kan bidra till en ökad vilja från varuägare att aktivt söka multimodala transportlösningar. Vi ser att innovation som leder till effektivare omlastning mellan fordon och fartyg kan bidra till en förbättrad kostnadsbild vilket förväntas stärka attraktionen för att sända gods multimodalt.

Sverige fick i fjol en politiskt beslutad godstransportstrategi som pekar ut riktningen för framtidens transport- och logistiksystem. Hur påverkar det?
- Det är positivt, vi vet vad den politiska ambitionen är.  Nu skapas förutsättningar för att omvandla strategin till konkreta projekt och demonstrationer där CLOSER kan fungera som en viktig neutral motor för innovation. Vi samarbetar med de statliga myndigheter som har fått i uppgift att skapa än bättre kunskapsunderlag inom området och på det sättet ge stöd till enskilda organisationer i hur de ser på möjligheten till ökat utnyttjande av järnväg och sjöfart, som komplement till vägtransporter.

Vilket är resultatet av den pågående behovsanalysen så här långt?
- I nuläget har cirka 10 intervjuer genomförts med aktörer inom näringsliv, akademi och myndigheter. Vi uppfattar ett stort intresse för frågan och ser redan nu en nyanserad bild kring de utmaningar som vi har framför oss; hur man kan bidra till att uppfylla de politiska mål som beslutats för framtiden hållbara och kostnadseffektiva godstransportsystem 

Det har sagts att logistik ofta inte handlar om att bygga nytt utan att använda det vi har. Beskriv!
- Vi vill finna lösningar med ny teknik, nya arbetssätt och samarbeten för att utnyttja befintlig infrastruktur mer effektivt. Det är ett misslyckande utifrån ett logistikperspektiv när vi investerar i ny infrastruktur utan att först ta till vara på, och utnyttja befintlig, outnyttjad infrastruktur. 
Med stöd av digitalisering och uppkoppling kan vi förbättra kommunikation mellan organisationer, exempelvis genom bättre prognoser, realtidsuppdatering och liknande. Det ger stöd för bättre fyllnadsgrader och stöd för optimerade godsflöden.

Nu ska ni jobba ur ett gräsrotsperspektiv. Hur?
- Kort och gott: våra projekt ska vara marknadsnära. Målet är att vi från att ha testat och demonstrerat, ska ha projektresultat som i ett nästa steg kan implementeras och drivas kommersiellt. Detta är A och O för projektverksamheten inom CLOSER. Detta kräver att aktörer och beslutsfattare har en gemensam målbild och gemensamt diskuterar och löser utmaningar. 

- Vi vill undvika stora policyprojekt där det, tyvärr, oftast inte finns en klar mottagare av resultaten där viljan att driva vidare har sinat efter projektets finansiering.

Vilken ställning har Sverige i en internationell jämförelse? 
- Sverige är ett litet land i norr, glest befolkat och med spridda transportvolymer. Vår främsta konkurrensfördel är att vi har en lång tradition av att samarbeta och därmed finna gemensamma lösningar för att möte de utmaningar som vi ställs inför.  Vi har en stark förståelse kring de negativa effekter som transportsektorn står för när det kommer till utsläpp av emissioner – och därmed en hög ambition att bli ett av världens första fossilfria länder. 

- Vi har alla möjligheter att tillsammans – politiker, varuägare, transportörer och teknikleverantörer – bidra till att nå uppsatta klimatmål.  Detta kräver stora portioner innovation – och en vilja till förändring.  

Är Sverige i framkant? 
Sverige och svensk transport- och logistiknäring har goda förutsättningar att sätta sig i förarsätet och bana väg för andra länder. Vi kan exportera vår kunskap och samtidigt ta in bra idéer och erfarenheter från andra länder. Här vill vi på CLOSER fungera som den kunskapsnod och möjliggörare som skapar en samlande kraft inom transport- och logistik med fokus på bland annat långväga, effektiva transporter.

Hur ser framtiden ut?
- Under hösten kommer arbetet inom temaområdet gå in i en operativ fas. Vi kommer att finkamma svensk transport- och logistiknäring för att finna intressanta och viktiga utmaningar där innovation krävs. 

- Ett första konkret steg är att kommunicera den behovsanalys som sammanställs under våren. Denna, tillsammans med inspel från våra partners kommer att ge stöd för CLOSER att fokusera på rätt behov. Ett viktigt instrument är de förtroendefulla samtal som sker vid våra rundabordssamtal vars främsta syfte är att diskutera och finna gemensamma projektförslag mellan deltagarna som medverkar.

Till sist: går det verkligen att åstadkomma mer hållbara på transporterna – utan att äventyra välfärden? 
- Ekonomisk utveckling stöds av effektiva transporter. Det handlar om att effektivisera – att förändra dagens transport- och logistiksystem utan att äventyra en effektiv mobilitet.  Vi ska fokusera på att öka transporternas fyllnadsgrad, att använda rätt trafikslag för varje del av transporten och att finna nya, förnyelsebara och effektiva drivmedel. 
 

För mer info kontakta: 
Kristoffer Skjutare
+46(0)721-85 22 41
kristoffer.skjutare@lindholmen.se