Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Delad kapacitet minskar transport- och logistikbranschens resursslöseri

Horisontella samarbeten är ett temaområde inom CLOSER med fokus på hur ökad samverkan mellan företag och organisationer kan skapa ökad transporteffektivitet. – Det handlar om samarbete mellan aktörer på samma nivå i försörjningskedjan med gemensamma utmaningar, säger Kristoffer Skjutare, projektledare på CLOSER. Det kan exempelvis vara gemensam upphandling av transporter för ökad fyllnadsgrad, gemensam forskning och innovation eller delad personalpool där målet är att skapa ett mer effektivt resursutnyttjande.
Horisontella samarbeten

Vi ställde några frågor till Kristoffer Skjutare om vad Horisontella samarbeten är och innehåller:

Vad är målet?
- Att skapa ökad transporteffektivitet genom samarbeten i transport- och logistiksystemet, helt enkelt minskat slöseri av resurser.

Hur sker arbetet?
- Temaområdet lanserades utifrån ett önskemål från våra partners och fokuserar på ökad kunskap om resursfördelning och optimering i transport- och logistiksystemet genom samarbeten mellan aktörer.
För att bygga kunskap har CLOSER deltagit i initierandet och koordineringen av tre forsknings- och genomförbarhetsprojekt. Projekten har bidragit till en större förståelse kring hur ett ökat samutnyttjande av befintliga resurser kan bidra med för att uppfylla både samhälleliga mål samt stödja näringslivets konkurrenskraft. 

Kan du beskriva forsknings- och genomförbarhetsprojekten?

  • CLOSER Starfish (2014) är ett forskningsprojekt, under ledning av Lunds Tekniska Högskola, som studerade hur företag kan utnyttja existerande och tillgänglig infrastruktur mer effektivt genom horisontellt samarbete med mål om lägre miljöpåverkan och sänkta transportkostnader. Företagen i projektet delade med sig av transportdata (till exempel O/D-matriser, volymer, kostnader) vilket gav möjlighet att designa en enskild försörjningskedja baserat på ett större transportnätverk. Detta tillvägagångssätt kan bidra till att skapa nya effektivare lösningar för exempelvis distribution, transport mellan lager eller interna lageraktiviteter. 
  • CO3-project (2014) är ett europeiskt samarbetsprojekt där CLOSER deltagit som part. Samarbetet initierades mot bakgrund av European Intermodal Research Advisory Councils (EIRAC) ambition att öka resursutnyttjandet i det europeiska godstransportsystemet vid distribution av gods. 
  • Horisontella samarbeten för ökad transporteffektivitet (2017) syftade till att öka kunskapen kring hur man kan hantera hinder kopplade till affärsmodeller och teknik. Fyra svenska fall studerades. Ett av dem var ett potentiellt samarbete mellan SSAB och ICA som handlar om möjligheterna till samlastning på sträckan Borlänge-Luleå med nuvarande järnvägslösning som sker i SSAB:s regi.

Vilka är aktörerna?
Generellt är möjligheter till ökat samarbeten tillämpbart för alla typer av aktörer inom transportbranschen – det är bara fantasin och rådande konkurrenslagstiftning som sätter gränserna. Det handlar om varuägare som med gemensamma upphandlingar av transporter kan dela på gemensamma logistikresurser. 

Det handlar också om samarbeten inom terminalverksamhet. Där finns stor potential att stärka logistikerbjudande till transport- och logistikbranschen och dessutom skapa incitament för ökad överflyttning genom konsolideringsmöjligheter av gods.

Vad händer nu?
- Vi skapar förutsättningar för fler projekt inom området – genom den tydliga kopplingen mellan horisontellt samarbete och övriga temaområden inom CLOSER. Just nu studerar vi möjligheten av nya samarbeten mellan terminaler för att utbyta kunskap om att samordna godsflöden. Detta kan leda till volymer stora nog för att skapa incitament för överflyttning från väg till järnväg eller sjöfart. Arbetet kommer att samordnas med ett annat av CLOSER:s temaområden, Multimodala lösningar.

Vad behövs för att nå framtida resultat med horisontella samarbeten?
- Viljan finns – men det krävs bättre stöd för aktörer som vill utnyttja möjligheten till horisontellt samarbete i form av konkreta förslag på omfattning och innehåll i samverkan.

per_ssab.jpgPer Bondemark, vice VD i ståltillverkaren SSAB, är en stark förespråkare för horisontella samarbeten.

- Först behövs en vilja och uthållighet från varuägare. Horisontella samarbeten är inte enkla och hindren är många. Men om viljan och uthålligheten finns så kan hindren övervinnas. Forskning visar att avsaknad av robusta affärsmodeller är ett skäl till att horisontella samarbeten inte är uthålliga. Därför behövs robusta affärsmodeller där vinster mellan ingående parter fördelas på ett transparent och rättvist sätt. Sist men inte minst för att det ska bli nationellt genomslag i stor skala så behöver man ha tillgång till information över varuflöden. De samarbeten som finns idag är många gånger ett resultat av ad-hoc samarbeten, säger Bondemark

magnus_trafkverket.jpgFrån den 1 januari 2019 är Magnus Swahn Trafikverkets ansvarige för det regeringsuppdrag som ska mynna ut i ett förslag om horisontella samarbeten och öppna data för att skapa ökad fyllnadsgrad i transporter.

- Grunden för allt samarbete är tillit mellan medverkande parter. För att stimulera hållbara horisontella samarbeten är det viktigt med en neutral arena som aktörerna i logistiksystemet litar på. Då är det också lättare att enas kring mål och åtgärder som effektiviserar logistiken. Det, tillsammans med ett långsiktigt agerande och samarbete, är en förutsättning för att nå goda resultat. För att dessa lösningar ska fungera långsiktigt måste det också finnas vinster för samtliga medverkande parter. Logistikens förutsättningar förändras hela tiden vilket gör att framgångsrika samarbeten måste utvecklas för att överleva. I vissa fall kommer samarbeten även behöva avvecklas, men då förhoppningsvis ge plats för nya samarbeten, uttrycker Swahn.