Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Dags att ta fram konkreta åtgärder och gemensamma strategier!

Vilka drivmedel och vilken energiförsörjning kommer att vara möjliga och ekonomiskt försvarbara när utsläppen av CO2 ska minska med 70 procent innan 2030? Det råder en osäkerhet inom godstransportbranschen – trots att det inte saknas teknik. Nu är det dags att ta fram konkreta åtgärder och gemensamma strategier. Därför har CLOSER startat det nya fokusområdet Energiförsörjning och Logistik i början på 2019.

Det börjar bli ont om tid för att klara omställningen till ett fossilfritt samhälle, innan konsekvenserna av en global uppvärmning blir väldigt kännbara. Många transportintensiva företag vill fortsätta att göra stora insatser och åtaganden för att kraftigt reducera utsläppen av fossilt CO2 från sina transporter. Den i särklass vanligaste åtgärden i Sverige har varit att köra lastbilarna på alternativa drivmedel, såsom HVO.

När nu hela Europa, och förhoppningsvis även resten av världen, kommer att ställa om till fossilfrihet kommer vi snart att få brist på råvaror till biodrivmedel och dessa kommer inte att räcka som enskild åtgärd. Inte heller en överföring av de godsvolymer som är möjliga att överföra till järnväg och sjöfart kommer att räcka särskilt långt som enskild åtgärd. Uppbyggnaden av elvägar och laddstationer för elektrifierade fordon tar lång tid och det råder osäkerhet kring vilka tekniska lösningar som kommer att vara bäst för den tunga trafiken. Det får många företag att tveka om hur och när man ska investera i den nya tekniken:

  • Vilket eller vilka alternativ är långsiktigt hållbara och ekonomiskt försvarbara?
  • Hur kommer nya tekniker påverka logistikkostnader?
  • Vilken räckvidd och lastkapacitet kommer de nya fordonsteknikerna att ha?
  • Vad blir det för ett andrahandsvärde på lastbilar?
  • Kommer det att finnas infrastruktur och tankningsmöjligheter för hela flottor ur ett nationellt
  • och internationellt perspektiv?

Olika organisationer har olika favoriter till lösningar – trots att det finns mycket forskning och många förslag som har stor potential. Detta blev tydligt på CLOSERs årsmöte 2018 och kom att bli startskottet för att starta det arbete som nu har lett till att CLOSER kommer att starta fokusområdet Energiförsörjning och Logistik i början av nästa år. Där kan företrädare för akademin, näringslivet, myndigheter och samhället i stort samlas och diskutera vad som bör göras och vilken kunskap som måste tas fram för att den nödvändiga omställningen till ett fossilfritt och hållbart godstransportsystem ska ta fart.

CLOSER och våra medlemmar är väl medvetna om att det inte saknas intressenter eller forum för diskussioner om framtidens energiförsörjning. Det saknas dock ett forum för hur de olika teknikerna och lösningsförslagen påverkar logistiken. Hur kommer möjlig lastkapacitet och kostnader för fordon och infrastruktur att påverka framtida placering av lager och produktion? Hur kommer det att påverka leveransprecision, orderstorlekar och ledtider? Hur passar de olika förslagen in i den kommande digitaliseringen och automatiserade fordon?

Utmaningen känns ibland överväldigande men det får inte betyda att vi ska ge upp! Det hjälper inte att blunda ännu hårdare för klimatkrisens effekter eftersom vi inte kan räkna med att de kommande generationerna kommer att lösa de problem som vi har skapat. Vi måste börja försöka på allvar; kommande generationer kommer att förlåta oss om vi gjorde fel ibland mot bättre vetande. Men de kommer inte att förlåta oss om vi inte ens försökte.

Sverige har unika förutsättningar att ta en aktiv roll i att få fram lösningar – utan att näringslivets långsiktiga konkurrenskraft påverkas negativt. Vi har två av världens absolut bästa fordonstillverkare av tunga fordon, en exportberoende industrisektor som stöttas av en akademi och en transportindustri med logistikkompetens i världsklass (andra plats i världsbankens ranking 2018) och ett unikt samarbetsklimat mellan akademi, samhälle och industri. Här har CLOSER som neutral samverkansplattform en viktig roll att spela för att underlätta samverkan och att snabba på utvecklingen.
 
Det är hög tid att ta fram strategier för omställningen till ett fossilfritt godstransportsystem baserat på tydliga gemensamma mål och på klokt utformade incitament och styrmedel som bygger på forskning och kunskap, framtagna i samråd mellan inblandade parter. Ny teknik och nya drivmedel löser inte hela frågeställningen, vi måste även jobba med att effektivisera hela godstransportsystemet och ge kreativa forskare och innovatörer rätt förutsättningar för att finna lönsamma och långsiktigt hållbara lösningar. Här bör inte bara samhällets företrädare ta en mer aktiv roll, kanske ännu viktigare är att transportnäringen är proaktiv och tillsammans med akademin tar fram och föreslår lösningar som fungerar på en konkurrensutsatt marknad.
 
CLOSERs arbetsgrupp kommer inte att lösa alla frågor. Men vi erbjuder ett forum där branschens parter kan identifiera vilka kunskapsluckor som finns och vilka skiljaktigheter i åsikter som måste klargöras och hanteras.

 Vi ser fram emot ett fruktbart och brett samarbete. Tillsammans kan vi öka vår kunskap och initiera effektiva projektförslag och initiativ som leder till ett långsiktigt hållbart godstransportsystem.

Kontakt: 
Nicklas Blidberg
+46 (0)70-211 71 94
nicklas.blidberg@lindholmen.se