Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Alla måste tänka utan för sin ram och sin traditionella roll

På CLOSERs årsmöte den 4 mars, där Stockholms stad stod som värd, var det flera ”keynote speakers” som gav sin syn på stadens transport- och logistikutmaningar. Rubriken på talarpunkten var Förändrade roller och mönster i handel och effekter på logistiksystemet. Årsmötet inleddes av Stockholms stads trafikborgarråd, Daniel Helldén. De efterföljande talarna representerade bl a, Vinnova, IKEA, Jernhusen och Ingenjörs- och Vetenskapsakademin (IVA).

CLOSERs årsmöte är ett tillfälle för alla partners och olika intressenter att mötas och diskutera aktuella trender och vilka frågor som bör drivas inom ramen för CLOSER och de olika temaområden.

- I år valde vi att fokusera på ett ämne som ligger högt på väldigt mångas agenda just nu: Nya affärsmodeller, roller och utmaningar som logistiksystemet står inför den förändring i handelsmönster som sker i och med den ökande e-handeln. Alla spännande inspel och den efterföljande diskussionen under årsmötet tyder på att det finns stor potential att bli ännu bättre på att samverka kring dessa frågor och förbättra innovationshöjden, säger Lina Moritz​, programansvarig, CLOSER.

En sjunde talare var Robin Billsjö, godsstrateg från Stockholm stad som beskrev hur staden vill skapa både attraktiva offentliga rum och samtidigt säkerställa en modern grön logistik i en snabbt växande stad.

De ökade kraven på bostadsbyggande inte minst i Stockholm, där målbilden är 140 000 nya bostäder till 2030 får konsekvenser. I kombination med förändrade roller och mönster inom handeln får denna utveckling stora effekter på inte minst logistiksystemet.

Många stadsplanerade brottas med att hantera en allt tätare stad. Det är en kamp om utrymme. Vad är viktigast? Vilka är utmaningarna?

  • Gator, bostäder, arbetsplatser och gröna rum ska samsas på en mindre yta. 
  • Med större komplexitet och ökad diversifiering följer stora krav på koordinering
  • Ingen aktör kan lösa utmaningarna på egen hand, t ex krav på bättre framkomlighet i trafiken. 

Samverkan en given framgångsfaktor

En av de viktigaste framgångsfaktorerna för att bygga den attraktiva och hållbara staden, är enligt Robin Billsjö, fortsatt samverkan mellan mark- och fastighetsägare, handeln och varuägare, logistikföretag, fordonstillverkare och forskningen. 

Med en både kort och lång planeringshorisont behövs ett systemperspektiv för att uppmuntra innovativa lösningar, effektivare godsflöden och samlastningshubbar. Samtidigt behövs nya spelregler och affärsmodeller för delning av transportdata. 

Ny godstrafikplan

I Stockholm stad finns sedan november 2018 en ny godstrafikplan och en mer detaljerad handlingsplan för staden med sex fokusområden, t ex strategisk markanvändning och ökad kompetens inom godstrafik.

Staden sitter inte med lösningarna själv utan att alla måste tänka utan för sin ram, men också sin traditionella roll, säger Robin Billsjö. Nya beteenden och krav på smarta logistiklösningar, kräver att vi arbetar med flera spår parallellt och samarbetar över organisatoriska gränser. 

Stockholms stad vill både driva innovationer och bli en kompetent policy- och regelmakare. Det är mycket kvar att göra i förverkligandet av den attraktiva staden.