Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

e-COMSTRAT

e-COMSTRAT skapar rätt förutsättningar för kommuner att ta välinformerade beslut som stödjer en hållbar utveckling vid leverans av e-handel. Detta genom ta del av leveransdata i samarbete med privata aktörer. Målet är att ge ny kunskap om hur kommuner kan uppnå en förbättrad stadsmiljö genom tillgång till leveransdata. Detta leder till en bättre förståelse om hur...

Under 2020 ökade e-handelns omsättning med 40 % i Sverige motsvarande en sammanlagd försäljning av 122 miljarder kronor, en ökning med 35 miljarder kronor sedan 2019 (Östgren, 2021). För storstadsregionerna var motsvarande tillväxt 65 %. Prognosen indikerar en fortsatt tillväxt på omkring 10-15 % per år. 2019 pekade Trafikanalys i dess regeringsuppdrag att det saknas kunskap och insikt kring konsekvenser som en förändrad handelssektor bidrar till, främst drivet av e-handelns utveckling. Inte minst lyfts brist på insikt inom offentlig planering (Trafikanalys, 2020). 

Offentlig planering för Sveriges kommuner kräver bättre underlag för att ta välinformerade beslut, dels som underlag vid stadsplanering för befintlig och framtida bebyggelse men även som underlag för utveckling och anpassning av infrastruktur.

Vad gör e-COMSTRAT?

Leveranser sker i form av transporterade mängder, leveranser fördelat över tid och ungefärlig lokalisering av mottagare. Kommunen får därmed förbättrade insikter om vart behov kan finnas för insatser som behöver tillföras eller anpassas i den fysiska miljön. 

Tjänstefiering av data kopplat till leveranser kan öppna upp för nya affärsmöjligheter. Därför kommer projektet även att undersöka potentialen för hur aggregerad och anonymiserad leveransdata kan användas vid exempelvis samlastning i stadsnära konsolideringspunkter. Delning av detaljerad leveransdata är en förutsättning för att förstå vilket gods som transporteras och hur transporterna genomförs. Denna förståelse är grunden till att förstå hur gods kan konsolideras och samdistribueras och vilken kapacitet som detta kräver både i form av logistikfastigheter, hanterings- och transportförmågor. Projektet kommer undersöka hur och vilken leveransdata som kan delas samt om den befintliga datastrukturen är tillräcklig för att hantera denna data. Delning av data avses demonstreras genom att använda Drive Sweden Innovation Cloud och data från två stora varuägare. 

Framtiden

Projektet kommer att fördelas över fyra delar:

  1. Projektledning och dissemination
  2. Stadsplanering med e-handels KPI:er
  3. Delning av anonymiserad leveransdata för samdistribution
  4. Systemanalys och fortsättningsprojekt

Aktörer som medverkar täcker in behovsägare, mjukvaruleverantör, detaljist, teknikleverantör, fastighetsägare, forskningsaktör och innovationsfacilitator. Detta medger att projektet utgår ifrån verklig behovsbild och arbetar utifrån nuläget för att säkerställa att det som tas fram inom ramen för projektet är relevant, skapar nytta och är skalbart/implementerbart.

Projektkoordinator är ReLog som har lång erfarenhet i att delta i och leda samverkansprojekt för tillämpad forskning inom bland annat logistik, förpackningsutveckling och detaljhandel.
Övriga projektparter: Nshift, Stockholm stad, Göteborgs stad, Helsingborg stad, IKEA
H&M, Nowaste, ReLog och CLOSER.

 

Vill ni vara med och engagera er?

  • kKas Hjort
    Projektledare