Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Systemeffekter

Denna del av projektet kommer att studera vilka effekter som de åtgärder som genomförs i projektet kan ha på samhället och dess invånare. Fokus kommer att vara på att studera Trafiksäkerhet, hälsa och miljö.

This part of the project will study the effects that the measures implemented in the project can have on society and its inhabitants. The focus will be on studying road safety, health and the environment.

Vad gäller trafiksäkerhet och hälsa så kommer projektet att analysera hur de åtgärder som genomförs i städerna kan bidra till att minska antalet dödade och allvarligt skadade i trafikmiljön och avseende miljöeffekter så kan det handla om koldioxidutsläpp och buller. Det kommer även att studeras hur företag och myndigheter kan samverka för att få teknologin på plats med tema innovationsdrivet värdeskapande, samarbete och uppskalning. Det här arbetet kommer leda till en hållbar affärsmodell för uppskalningen av smarta zoner. Genom systemanalyserna så säkerställs även att nyttan är tillräckligt stor för att gå vidare med en bredare implementering av smarta zoner.

In terms of road safety and health, the project will analyze how the measures implemented in the cities can contribute to reducing the number of killed and seriously injured in the traffic environment and in terms of environmental effects, it can be about carbon dioxide emissions and noise. It will also be studied how companies and authorities can work together to get the technology in place with the theme of innovation-driven value creation, collaboration and upscaling. This work will lead to a sustainable business model for the upscaling of smart zones. The system analyzes also ensure that the benefits are large enough to proceed with a broader implementation of smart zones.