Skip to main content

Safe hydrogen installation

The project safe hydrogen installation is a feasibility study where we investigate areas and barriers that surround the installation and operation of ships powered by hydrogen and fuel cells. The goal is to produce a roadmap for the installation of hydrogen operation on an existing vessel, Ventrafiken's vessel Uraniborg.

Resultat

Resultatet visar att det är möjligt att genomföra en retrofit-installation av ett bränslecells- och batteribaserat som samtidigt tar hänsyn till säkerhetsaspekter ombord. I Uraniborgs fall skulle det dock innebära omfattande ombyggnationer ombord, och det finns fortfarande flera områden där ytterligare studier behövs innan ett sådant arbete skulle kunna genomföras.

Sammanfattningsvis är slutsatsen att den föreslagna designen är ett genomförbart koncept men att det skulle vara lättare att bygga ett nytt fartyg anpassat för vätgasdrift istället för att göra en retrofit-lösning. Detta på grund av de förändringar som skulle behöva genomföras i fartygets utformning för att lagra och ventilera vätgasen på ett säkert sätt och hålla det avskilt från gemensamma utrymmen samt utrymmen där elektriska installationer finns.

Utöver det teoretiska konceptet har projektet även skapat ett industrinätverk för vätgas i maritima applikationer med totalt 47 industrimedlemmar (i skrivande stund). Nätverket kommer att fortsätta att fokusera på implementeringen av vätgas i maritima tillämpningar även efter studiens avslut genom kunskapsdelning och stödja skapandet av nya forsknings- och utvecklingsprojekt.

Under projektets genomförande identifierades flera områden där ytterligare forskning behövs, exempelvis:

  • Utredning angående olika lagringsmöjligheter av vätgas med tillhörande rörsystem ombord. Skillnader i säkerhets-, kostnads- och driftsaspekter
  • Ytterligare bedömning av bunkringsförfarandet för vätgas och tillhörande säkerhetsaspekter
  • Fullskaliga installationer av vätgasprojekt i olika fartygstyper och operativa profiler. Både i form av nybyggnationer, ombyggnader på befintliga fartyg och i kombination med lokal vätgasproduktion, distribution av vätgas och vätgaslagring
     

Work is conducted in close collaboration with, among others, shipping companies and technology suppliers based on five areas. Where each area relates to its own work package in the project:

  • Literature study and analysis of the surrounding world
  • Benefit and potential
  • Concept installation of hydrogen-powered fuel cell system
  • Security solutions for concept installation
  • Regulations and roadmap for hydrogen-powered vessels

In parallel with the actual work with the feasibility study in the work packages, the ambition is to also form one
Swedish network/consortium connected to the installation of hydrogen-powered fuel cells on board
ships. This has the potential to become an area where both business and academia have a lot to gain from development, production and sales.

CLOSER works primarily with mapping and describing ongoing initiatives and development projects with relevance to the project with a focus on hydrogen installations in vehicles and craft. In addition, CLOSER works with a compilation and description of relevant actors for a future upscaling of (national) knowledge and development clusters for fuel cells and hydrogen in the maritime industry.

The feasibility study is comprised of a competent and broad reference group with collective knowledge in the field and is actively used by presenting, evaluating and supplementing produced material.

Want to know more about safe hydrogen installation?