Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

StationCDM

CDM är ett sätt att underlätta samverkan mellan flera aktörer inom ett ekosystem för att kunna ta beslut som är bättre för alla parter. Genom en gemensam plattform kan alla aktörer utbyta information i realtid och utifrån det ta de mest effektiva besluten som kan ha både tidsmässiga, miljömässiga och ekonomiska vinster.
StationCDM

CDM har arbetats med inom segment för både sjöfart (Port CDM, en del av Sea Traffic Management) och flyg (Ariport CDM, tätt kopplat till SESAR) där samverkan mellan många aktörer behövs. Detta har bidraget till högre punktlighet i ankomster och avgångar samt bättre översiktsbild av positionering vilket har ökat säkerheten, minskat miljöpåverkan och höjt effektiviteten. Förutom gemensam lägesbild, omfattar konceptet också gemensamma definitioner av s.k ”states” och processbilder, uppföljning av prestanda och effekter genom gemensamma KPI:er utifrån kritiska problemområden kan identifieras.

Syfte

Syftet med denna genomförbarhetsstudie är att utveckla en modell av CDM som är anpassad för järnvägssystemets knutpunkter. Målsättningen är att leverera ett konkret förslag på upplägg för en efterföljande demonstration. Nästa steg, är att testa konceptet genom ett demonstrationsprojekt. Projektet syftar således till att visa hur informationsdelning kan underlätta samverkan mellan de aktörer som verkar på och utnyttjar centralstationen. Detta för att ge underlag till effektivt beslutsfattande som är bättre för alla parter och som kan generera både tidsmässiga och ekonomiska vinster då operatörer delar information om varandras planer, intentioner och position med varandra. Mer specifikt kommer denna genomförbarhetsstudie att identifiera processer, informationsintegration, samverkansformer och därigenom utveckla ett CDM-koncept anpassat för järnvägssystemets knutpunkter. Ett exempel på leveranser från projektet kommer att vara en metrokarta som visar koordinationspunkter för informationsdelning mellan aktörer. 

Målet med StationCDM är att:

 • Öka informationstransparansen mellan ekosystemets aktörer. Genom att samtliga inblandade aktörer på ett strukturerat sätt kan dela sina intentioner med övriga aktörer på ett kontrollerat sätt, kan problem och avvikelser tidigt identifieras och pareras med högre resenärsnöjdhet som resultat.
 • Skapa större framförhållning att reagera: Genom att ex. trafikslaget TÅG på ett bättre sätt kan förutse kommande avvikelser, har kringliggande trafikslag (tex tågtaxi, bussar, kollektivtrafik) en bättre möjlighet att informera och parera avvikelser i tågsystemet.
 • En exaktare uppföljning och möjlighet till analys av järnvägsstationen på eko-systemnivå. Med gemensamma KPI:er och syn på orsak/verkan till störningar i järnvägssystemet, kan prioriteringar och förbättringar styras till de områden som ger bäst effekt.
 • Stärka samverkan mellan näringsliv, högskola/institut och samhällsaktörer och myndigheter.

Bakgrund

Hösten 2016 så färdigställdes en förstudie vars syfte var att kartlägga informationsdelning och trafikslagsövergripande trafikledning inom flyg, järnväg, väg och sjöfart. Förstudien var ett samarbete mellan Sjöfartsverket, Luftfartsverket och Trafikverket och förutom att komma fram till till att det finns god förbättringspotential för informationsdelning mellan verken och med andra aktörer, lyftes också några olika konkreta vägar framåt av styrgruppen. Detta arbete är ett resultat av förstudien och handlar om ett Collaborative Decision Making (CDM) system på Stockholms centralstation.

 

 

Rapporter

Rapporter

 • StationCDM – förslag till koncept för informationsdelning i samverkan

  Publicerad den 2 december 2019
  Visa (pdf 3.19 MB)
 • StationCDM

  Publicerad den 28 september 2019
  Visa (pdf 3.19 MB)

Vill du veta mer om StationCDM?

 • Kristoffer Skjutare
  Programansvarig
 • Jonas Eriksson
  Projektledare
  Järnväg, terminaler, uppkopplad & digitaliserad logistik