Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

SESAM

Projektet har haft som syfte att utveckla en affärsmodell och teknisk plattform för digitala lås som ska bidra till effektivare försörjningskedjor och förbättra servicenivån för varuägare och godsmottagare genom mer kundanpassade logistikupplägg. En standard för digitala lås skapar förutsättningar för godsmottagaren att ge access till transportören att öppna låsta utrymmen och leverera varorna även om mottagaren inte är på plats.

Godstransportarbetet i Sverige förväntas öka med allt fler leveranser till slutkonsumenter och kommersiella aktörer som följd. Samtidigt efterfrågar varuägarna och kunderna smidiga transportlösningar som underlättar den dagliga verksamheten. Projektet SESAM har fokuserat på att undersöka potentiella affärsmodeller och hur en juridisk förankring kan komma till stånd för att etablera en branschöverskridande standard för digitala lås som underlättar godsmottagandet.

Lösningar med digitala lås som ger transportörerna tillträde till låsta utrymmen har testats inom bland annat projektet Volvo In-car Delivery och In-fridge delivery. Transportoperatörer har där, med hjälp av digitala lås, fått möjlighet att leverera varor direkt i godsmottagarnas bilar och kylar. För att initiativ som dessa ska få större effekt och på sikt skapa förenklad och effektiviserad logistik behövs ett branschöverskridande angreppssätt som skapar en standardisering kring informationshanteringen för digitala lås. På så vis ökar genomslagskraften då tjänsten kan utnyttjas oberoende av transportör samt öppnar möjligheten för nya upplägg för logistik, exempelvis säkra nattleveranser av gods, och andra tjänsteleverantörer.

Resultat

Ett specifikt fokus för projektet har varit på den säkerhet som krävs för plattformen och definition av de olika API:er som krävs i flödet. I systemet finns flera aktörer där det kommer krävas både intern och gemensam utveckling. I systemet ska det finnas möjlighet för flera aktörer att etablera sig där SESAM blir en sammanhållande aktör som säkerställer neutralitet vilket ställer höga krav på säkerhet. Samtidigt ska aktörer, exempelvis leverantörer av paketboxar, fordonstillverkare, låstillverkare samt andra tjänsteleverantörer, kunna anslutas till systemet vilket utvecklar utbudet av möjliga påkopplade tjänster och funktioner. SESAMs funktion i systemet skulle bli att bistå logistikoperatörerna med information om vilka kunder som kan utnyttja tjänsten samt ha funktionen att öppna låset vid leverans av varan.

De största hindren gällande implementering av denna typ av lösning är organisatoriska och juridiska. Då målet med SESAM är att standarden ska vara branschöverskridande kräver det samverkan mellan konkurrerande logistikaktörer vilket ställer höga krav på juridisk konsultation och förankring. Rådande konkurrenslagstiftning kan potentiellt förhindra att ingående bolag samarbetar kring framtagandet av den neutrala organisation som på sikt kommer tillhandahålla standarden och är något som måste utredas närmare i detalj. Vidare har frågor kring försäkring framkommit, det vill säga vem som bär skuld vid oväntade händelser. 

Ett fortsättningsprojekt har påbörjats där den tekniska plattformen som etablerats under genomförbarhetsstudien kommer att kvalitetssäkras genom att bland annat verifiera koden. Ytterligare kommer affärsmodeller att studeras närmare för att utröna betalningsmodeller för nyanslutande parter samt juridiska frågor gällande integritet och försäkring. SESAM II påbörjades september 2018 och pågår till maj 2019. Det som ett steg mot senare marknadsimplementering av den branschgemensamma standarden för digitala lås.

Projektet är en del av regeringens samverkansprogram Nästa generations resor och transporter och finansieras till delar av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, inom ramen för Drive Sweden

Vill du veta mer om SESAM?

  • Hannes Lindkvist
    Projektledare (Tjänstledig)
    Geofencing, Terminaler & Automation