Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Framtidens hållbara e-handel

Framtidens hållbara e-handel kommer att identifiera vad som behövs för att säkerställa en hållbar utveckling av e-handelslogistiken. På längre sikt skall detta leda till nya och förbättrade leveranslösningar som minskar e-handelns påverkan på miljön men även att på ett effektivt sätt ta vara på stadens ytor.

Om projektet
Under hösten 2020 jobbar ReLogVinnova och  CLOSER tillsammans genom att driva en workshopserie och sedan nyttja insikterna till att kartlägga viktiga systeminsatser för att uppnå en mer hållbar e-handel. Syftet med arbetet är att kartlägga, på nationellt plan, de stora knäckfrågorna för att uppnå en mer hållbar utveckling inom e-handel och handelssegmentet generellt. I arbetet involveras en stor mängd av olika aktörer för att skapa en förståelse för hela systemet där workshoparna fokuserar på att skapa en gemensam förståelse för möjligheter och utmaningar inom området. Medverkande parter uppmuntras att definiera ambitiösa och visionära, men samtidigt mätbara och realistiska, målbilder för att sedan diskutera vad det är för insatser, initiativ och åtgärder som krävs för att uppnå dessa målbilder. 

Mål
En analys som tydliggör de stora knäckfrågorna som kräver insatser på systemnivå för att skapa förutsättningar att systemet kan utvecklas till en mer hållbar e-handelsstruktur. Dessa knäckfrågor som återkommer i diskussioner hos flertalet aktörer skapar grundförutsättningar för att kunna arbeta vidare på ett nationellt plan med initiering och riggning av innovationsprojekt vilka på sikt resulterar i skalbara, större systemdemonstrationer. 

Bakgrund till projektet 
Under de senaste 10 åren har omsättningen inom e-handeln fyrdubblats, och efterfrågan ökar konstant, med bland annat en ökning av 49% bara under april 2020. Under våren 2020 redovisade Trafikanalys regeringsuppdraget ”hur kan e- handels transporter bli mer hållbara”, som är en del av den nationella godstransportstrategin. En av de rekommendationer som uppdraget landat ner i är behovet av strategisk samverkan mellan privata och offentliga aktörer, exempelvis i form av en samverkansplattform där test- och demoaktiviteter av lösningar kan genomföras på ett strukturerat sätt. Som ett resultat av detta har det under vårens förts en dialog mellan relevanta myndigheter såsom Trafikanalys, Vinnova, Trafikverket, Boverket, Post- och Telestyrelsen samt Sveriges kommuner och regioner (SKR) och CLOSER för att se över möjliga former för riggandet av en potentiell samverkansplattform. Parallellt har Vinnova identifierat e- handel och handelssegmentet som nyckelområden inom det mission-arbete som pågått under det senaste året. Som ett första steg planerar Closer, ReLog och Vinnova att genomföra en workshopserie med en bred aktörskonstellation under hösten 2020, där en tydlig behovsbild kan utrönas för att därefter initiera aktiviteter med bred förankring.