Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Extended gates

Extended gates är ett projekt som ämnar att leda till minskad trängsel och miljöeffekter från tunga fordon i anslutning till hamnar och terminaler. Studien koordinerades och projektleddes av CLOSER och vidareutvecklar resultat från ett FFI-projekt som IVL och Logistics Landscapers drev och slutredovisade i juni 2015, som visade på en stor förbättringspotential i Göteborgs hamn.

Förstudien om Extended gates har nu avslutats med redovisning av resultat och workshop. Ett urval av resultaten presenteras:
 
Grundtanken med den Extended Gates-lösning som presenteras är att konsolidera det vägburna containergodset vid transport genom tätort till och från hamnterminal.

Nyttan blir reducerat antal lastbilsrörelser genom tätorten samt möjligheter för hamnterminalen att reducera toppar i mottagning och utlämning av enheter.

Nackdelen med Extended Gates är att ytterligare omlastningsmoment tillkommer vilket driver kostnader. För att få lönsamhet i upplägget krävs samverkan mellan följande egenskaper:

 • Relativt lång körsträcka genom tätbebyggt/tätbefolkat område
 • Tillräckligt stora flöden av enheter för att få god beläggning av reach stacker (eller annan teknisk lösning) i Extended Gates terminalen
 • Brister i kapacitet i hamnterminalen vad gäller mottagning och utlämning av containers från/till lastbilar (dvs. köbildning)

 
Utifrån ovanstående kan följande indikatorer sägas utgöra en tumregel för om det är värt att etablera en Extended Gate:

 • En volym på mer än 100 000 enheter per år genom Extended gate
 • En sträcka från hamn till Extended Gate på över 20 km
 • varav en betydande del genom tätort
 • En kösituation i hamnen med väntetider över 20-30 min
 • En situation med brist på kapacitet i vägnätet till och från hamnen
 • En situation med brist på kapacitet i hamnen tillsammans med en markanvändningskonflikt

 
Dessa indikatorer är också basen för om det är lönsamt utifrån ett kombinerat företagsekonomiskt och samhällsekonomiskt perspektiv. Vad vi menar med det är att såväl samhället som industrin tjänar på en etablering om alla dessa indikatorer uppfylls.

Publikationer

Rapporter

 • Extended Gates – Applicerbarhet i ett urval Svenska hamnstäder

  Publicerad den 1 april 2016

  Studien har genomförts under oktober-december 2015 i form av ett samarbetsprojekt mellan CLOSER, IVL Svenska Miljöinstitutet och Logistics Landscapers med finansiering av Vinnova. Syftet med studien var att, baserat på resultaten från förstudien om en Extended Gate i Göteborg, och utifrån att den har visat på att konceptet är kostnadsneutralt/lönsamt i Göteborg göra en potentialanalys för liknande koncept i utvalda svenska hamnstäder, samt visa på indikatorer för enkel bedömning för när konceptet kan vara lönsamt/applicerbart.

  Visa (pdf 1.31 MB)

Vill du veta mer om Extended gates?

 • Nicklas Blidberg
  Programansvarig Triple F
  Energiförsörjning & Logistik, Järnväg, Shift2Rail