Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

DenCity steg 2

DenCity utvecklade innovativa lösningar för hållbar person- och godsmobilitet i täta stadsdelar med höga krav på attraktivitet, tillgänglighet och hållbarhet. DenCity stod för radikalt nytänkande och innovativa processer för hållbar förtätning.

DenCity var ett samverkansprojekt mellan näringsliv, akademi och samhälle som leddes av den nationella arenan för samverkan inom transporteffektivitet CLOSER vid Lindholmen Science Park. 

DenCitys uppdrag

Med smarta och hållbara transporter kan vi också bygga smartare städer som är attraktiva att bo och röra sig i. Projektet var unikt i att det tog ett helhetsgrepp på både person- och godstransporter. 

DenCity tittar på lösningar och tjänster som testades i verkligheten. Projektet gico t.ex. igenom vilka typer av tjänster man behöver för att lösa livspusslet utan att äga en bil. Det kan vara en ny e-handelstjänst där man får en samlad leverans av paket och matkasse. Eller att man får tillgång till en samlad mobilitetstjänst så som elcykel- och bilpool via sin fastighetsvärd. Projektet tog även hänsyn till hållbarhet, energieffektivitet, minskad trängsel och buller samt en levande stadsmiljö ska matchades med boendes och yrkesverksammas krav på service- och leveranstjänster och såg även på hur gods- och avfallstransporter via vattenvägare eller via eldrivna fordon kan möjliggöra mindre störande trafik för boende. 

Ett avgörande moment var att involvera allmänheten i utformningen av lösningarna. Stockholm och Göteborg var i det här projektet testplatser för framtidens nya transportlösningar.

Se Dencity i korthet:

DenCity final report

DenCity i korthet (film)

Läs Executive summary av projektet 

Läs publikationer och rapporter från projektet här

DenCity in English

Läs mer om projektet

 

Projektets fem fokusområden

Projekt

 • Möjliggörande infrastruktur för täta stadsdelar

  I arbetspaket tre utvecklades en stödjande infrastruktur som möjliggör effektiv persontransport genom olika typer av mobilitets, varuleverans och avfalls-hanteringstjänster.  En central del var att säkerställa att utvecklade tjänsteerbjudande kan möta boende, besökare och de som arbetar i den täta stadsmiljöns behov samt betalningsvilja. Likväl som bärkraftiga affärsmodeller för de kommersiella aktörerna.

   

  Arbetspaketet är uppdelat i olika delarbetspaket (DP) som tillsammans bygger en stödjande tjänst och fysisk infrastruktur: Mobility as a Service (MaaS), Digital plattform och ”mobilitetshubb”.

   

  Kontaktperson: Magda Collado, Viktoria Swedish ICT

 • Systemintegration

  Detta arbetspaket syftade till att integrera dellösningarna i de övriga arbetspaket för att uppnå ett gemensamt system för gods- och persontransporter.

   

  Denna systemintegration krävde förändringar på alla dimensioner (utbud /efterfrågan på transporttjänster samt regelverk & infrastruktur) och att dessa förändringarna inriktades till varandra. En central del var därför en tidig integrering av transportfrågor i stadsbyggnadsprocessen. I detta arbetspaket utvecklades innovativa processer för stadens och markägares fysiska planering som tillhandahåller detta.

  Kontaktperson: Sönke Behrends, Chalmers

 • Urbana tjänster och leveranser Läs mer

  Sustainable Innovation utarbetade tillsammans med Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, PostNord, Baghitch och Svensk Digitalhandel abonnemangstjänster för konsoliderade leveranser till privatkunder och mindre företag.

   

  Abonnemangstjänsterna byggde på arbetet som görs i AP3 och möjliggjorde samordning med befintlig distribution. Inom arbetspaketet kommer förutsättningar, kravspecifikationer samt de behov som mottagarna hade. Demonstrationer med 10 användare från varje grupp skedde för att utvärdera de koncept som tas fram.

  Läs mer och se filmer från pilotprojekten

   

  Kontaktperson: Roland Elander, Sustainable Innovation

 • Urbana vattenvägsleveranser Läs mer

  Vattenvägar (älvar, kanaler, floder) i urbana miljöer (städer) har stor outnyttjad kapacitet vilket kan användas till transporter av människor, gods och avfall. En ökad andel vattenvägstransporter kan bidra till att minska belastning på vägnätet med positiva miljöeffekter såsom mindre buller och mindre utsläpp. Läs mer och se filmer från pilotprojekten.

   

  Detta arbetspaket syftade till att visa att det är möjligt att kombinera transporter av gods till den täta staden med transporter av avfall därifrån. 

   

  Kontaktperson: Martin Svanberg, SSPA 

 • Nollemissionsleveranser Läs mer

  Under hösten 2018 testade Volvo i samarbete med COOP och DB Schenker en nollemitterande distributionslastbil för tempererade livsmedelstransporter i Göteborg. Denna lastbil rymmde 18 pallar och var max 10 meter lång. Detta möjliggjorde en radikal minskning av både buller och emissioner och förbättrade arbetsmiljön för chaufförer och anställda.

   

  Projektidén handlade om att skapa en ren och effektiv transportskyttel in till ett leveransnav i en central och tät stadsdel. Tekniken kunde även öppna för nya intressanta leveranssätt exempelvis i form av inomhusleveranser.

  Läs mer och se intervju om projektet

   

  Kontaktperson: Fredrik Cederstav, AB Volvo 

Vill du veta mer om Dencity - Steg 2?